「SDOI2016」生成魔咒 - 后缀数组

魔咒串由许多魔咒字符组成,魔咒字符可以用数字表示。例如可以将魔咒字符 拼凑起来形成一个魔咒串 。 一个魔咒串 的非空字串被称为魔咒串 的生成魔咒。 例如 时,它的生成魔咒有 五种。 时,它的生成魔咒有 三种。 最初 为空串。共进行 次操作,每次操作是在 的结尾加入一个魔咒字符。每次操作后都需要求出,当前的魔咒串 共有多少种生成魔咒。

链接

COGS 2223
BZOJ 4516

题解

如果没有加入字符的操作,可以直接使用后缀数组的 计算。有了在结尾加入字符的操作,我们可以将整个串反转,变成在开头加入字符,这样相当于每次添加一个后缀。

将操作离线,得到最终的串,对它建立后缀数组和稀疏表。

用一个 std::set 维护当前已经被加入的后缀的排名,以方便查询当前加入的后缀的排名前、后一位的后缀。

考虑每次加入一个新的后缀对答案的贡献。统计每个时刻串中的重复子串数量,设新加入的后缀为 ,排在它前、后一位的后缀分别为

在加入之前, 的排名是相邻的,而现在不相邻了,需要减去它们的最长公共前缀长度。加入之后, 都与 相邻,需要加上它们的最长公共前缀长度。

根据等差数列求和公式,长度为 的字符串的总子串数量为

每次用总子串数量减去重复数量即可。

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <set>

const int MAXN = 100000;
const int MAXLOGN = 17; // log(100000, 2) = 16.609640474436812

int n, a[MAXN], sa[MAXN], rk[MAXN], ht[MAXN], st[MAXN][MAXLOGN + 1];

inline void ary(const int *a, const int n) {
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) printf("%d ", a[i]);
  printf("%d\n", a[n - 1]);
}

inline void suffixArray() {
  static int fir[MAXN], sec[MAXN], tmp[MAXN], _buc[MAXN + 1], *buc = _buc + 1;

  for (int i = 0; i < n; i++) buc[a[i]]++;
  for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
  for (int i = 0; i < n; i++) rk[i] = buc[a[i] - 1];

  for (int t = 1; t < n; t <<= 1) {
    for (int i = 0; i < n; i++) fir[i] = rk[i];
    for (int i = 0; i < n; i++) sec[i] = (i + t >= n) ? -1 : fir[i + t];

    std::fill(buc - 1, buc + n, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[sec[i]]++;
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
    for (int i = 0; i < n; i++) tmp[n - buc[sec[i]]--] = i;

    std::fill(buc - 1, buc + n, 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[fir[i]]++;
    for (int i = 0; i < n; i++) buc[i] += buc[i - 1];
    for (int j = 0, i; j < n; j++) i = tmp[j], sa[--buc[fir[i]]] = i;
    for (int j = 0, i, last = -1; j < n; j++) {
      i = sa[j];
      if (last == -1) rk[i] = 0;
      else if (fir[i] == fir[last] && sec[i] == sec[last]) rk[i] = rk[last];
      else rk[i] = rk[last] + 1;
      last = i;
    }
  }

  for (int i = 0, k = 0; i < n; i++) {
    if (rk[i] == 0) k = 0;
    else {
      if (k > 0) k--;
      int j = sa[rk[i] - 1];
      while (i + k < n && j + k < n && a[i + k] == a[j + k]) k++;
    }
    ht[rk[i]] = k;
  }
}

inline void sparseTable() {
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) st[i][0] = ht[i + 1];
  for (int t = 1; (1 << t) < n; t++) {
    for (int i = 0, j = (1 << t); i < n; i++) {
      if (i + j >= n) break;
      st[i][t] = std::min(st[i][t - 1], st[i + (1 << (t - 1))][t - 1]);
    }
  }
}

inline int lcp(int a, int b) {
  if (a > b) std::swap(a, b);
  // printf("%d %d\n", a, b);
  int res;
  if (a == b) res = n - a;
  else {
    int t = (int)floor(log2(b - a));
    res = std::min(st[a][t], st[b - (1 << t)][t]);
  }

  // static char s[MAXN];
  // for (int i = 0; i < n; i++) s[i] = ::a[i] + 'a';
  // printf("LCP( '%s', '%s' ) = %d\n", &s[sa[a]], &s[sa[b + 1]], res);

  return res;
}

std::set<int> s;

inline int queryPred(const int r) {
  std::set<int>::const_iterator a = s.lower_bound(r);
  if (a == s.begin()) return -1;
  else return *--a;
}

inline int querySucc(const int r) {
  std::set<int>::const_iterator a = s.lower_bound(r);
  if (a == s.end()) return -1;
  else return *a;
}

template <typename T>
inline void read(T &x) {
  x = 0;
  register char ch;
  while (ch = getchar(), !(ch >= '0' && ch <= '9'));
  do x = x * 10 + ch - '0'; while (ch = getchar(), (ch >= '0' && ch <= '9'));
}

template <typename T>
inline void write(T x) {
  static char s[64];
  int len = 0;
  do s[len++] = x % 10; while (x /= 10);
  while (len--) putchar(s[len] + '0');
  putchar('\n');
}

int main() {
  freopen("menci_incantation.in", "r", stdin);
  freopen("menci_incantation.out", "w", stdout);

  // scanf("%d", &n);
  read(n);

  // for (int i = n - 1; i >= 0; i--) scanf("%d", &a[i]);
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) read(a[i]);

  static int set[MAXN];
  std::copy(a, a + n, set);
  std::sort(set, set + n);
  int *end = std::unique(set, set + n);
  for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = std::lower_bound(set, end, a[i]) - set;

  suffixArray();
  sparseTable();

  int cnt = 0;
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    int pred = queryPred(rk[i]);
    int succ = querySucc(rk[i]);

    if (pred != -1 && succ != -1) cnt -= lcp(pred, succ);
    if (pred != -1) cnt += lcp(pred, rk[i]);
    if (succ != -1) cnt += lcp(rk[i], succ);

    s.insert(rk[i]);
    // printf("%lld\n", (long long)(n - i) * (n - i + 1) / 2 - cnt);
    write((long long)(n - i) * (n - i + 1) / 2 - cnt);
  }

  // for (int i = 0; i < n; i++) printf("%lld\n", ans[i]);

  fclose(stdin);
  fclose(stdout);

  return 0;
}