「SDOI2014」LIS - 最小割 + 网络流退流

给定序列 ,序列中的每一项 有删除代价 和附加属性 。请删除若干项,使得 的最长上升子序列长度减少至少 ,且付出的代价之和最小,并输出方案。

如果有多种方案,请输出将删去项的附加属性排序 之后,字典序最小的一种。

链接

BZOJ 3632

题解

首先,第一问,求最小的删除代价使得 LIS 长度减少。

 • 为序列中的每一项建立两个点 ,连边
 • 动态规划求出 表示以 结尾的 LIS 长度,设
  • 如果能从 转移到 ,则连边
  • 对于每个 ,连边
  • 对于每个 ,连边

求出 的最小割,即为最小删除代价和 —— 因为这样所有的从 的路径都不连通的,即所有的原最长的上升序列都被断开了。

第二问,要求求一组方案使得 字典序最小 —— 我们检查按照 从小到大的顺序检查每一条 的边,如果它满流,并且从 无法到达 ,则表明 可以成为一条割边(但它不一定实际存在于当前残量网络的最小割集中)。我们将 记录到方案中,并且,为了使这条边实际成为割边,我们将这条边删除(将其本身和其反向边的容量置空),然后消除它对残量网络的影响 —— 从 进行一次最大流,从 进行一次最大流,这样使经过这条边的所有流量回到了源点,而这条边则相当于是一条割边。

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>
#include <queue>

const int MAXN = 700;

struct Node {
  std::vector<struct Edge> e;
  struct Edge *c;
  int l;
} N[MAXN * 2 + 2];

struct Edge {
  Node *s, *t;
  int f, c, r;

  Edge(Node *s, Node *t, int c, int r) : s(s), t(t), f(0), c(c), r(r) {}
};

inline int addEdge(int s, int t, int c) {
  // printf("%2d -> %2d = %d\n", s, t, c);
  N[s].e.push_back(Edge(&N[s], &N[t], c, N[t].e.size()));
  N[t].e.push_back(Edge(&N[t], &N[s], 0, N[s].e.size() - 1));
  return N[s].e.size() - 1;
}

struct Dinic {
  bool level(Node *s, Node *t, int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      N[i].c = &N[i].e.front();
      N[i].l = 0;
    }

    std::queue<Node *> q;
    q.push(s);

    s->l = 1;

    while (!q.empty()) {
      Node *v = q.front();
      q.pop();

      for (Edge *e = &v->e.front(); e <= &v->e.back(); e++) {
        if (e->f < e->c && !e->t->l) {
          e->t->l = v->l + 1;
          if (e->t == t) return true;
          else q.push(e->t);
        }
      }
    }

    return false;
  }

  int find(Node *s, Node *t, int limit = INT_MAX) {
    if (s == t) return limit;

    for (Edge *&e = s->c; e <= &s->e.back(); e++) {
      if (e->f < e->c && e->t->l == s->l + 1) {
        int f = find(e->t, t, std::min(limit, e->c - e->f));
        if (f) {
          e->f += f;
          e->t->e[e->r].f -= f;
          return f;
        }
      }
    }

    return 0;
  }

  int operator()(int s, int t, int n) {
    int res = 0;
    while (level(&N[s], &N[t], n)) {
      int f;
      while ((f = find(&N[s], &N[t])) > 0) res += f;
    }
    return res;
  }
} dinic;

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) {
    int n;
    scanf("%d", &n);

    static int a[MAXN + 1], b[MAXN + 1], c[MAXN + 1];
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &a[i]);
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &b[i]);
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &c[i]);

    // DP
    static int f[MAXN + 1];
    int maxLen = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      f[i] = 0;
      for (int j = 0; j < i; j++) {
        if (a[j] < a[i]) {
          f[i] = std::max(f[i], f[j] + 1);
          maxLen = std::max(maxLen, f[i]);
        }
      }
    }

    // Build Graph
    int s = 0, t = n * 2 + 1;
    static int edge[MAXN + 1];
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      edge[i] = addEdge(i, i + n, b[i]);

      if (f[i] == 1) addEdge(s, i, INT_MAX);
      if (f[i] == maxLen) addEdge(i + n, t, INT_MAX);

      for (int j = 1; j < i; j++) {
        if (a[j] < a[i] && f[j] == f[i] - 1) {
          addEdge(j + n, i, INT_MAX);
        }
      }
    }

    int ans = dinic(s, t, n * 2 + 2);

    // Sort by C[i]
    static std::pair<int, int> p[MAXN + 1];
    for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = std::make_pair(c[i], i);
    std::sort(p + 1, p + n + 1);

    // Calc the plan
    std::vector<int> plan;
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      int i = p[j].second;

      Edge &e = N[i].e[edge[i]];

      int u = e.s - N, v = e.t - N;

      if (e.f == e.c && !dinic.level(e.s, e.t, n * 2 + 2)) {
        e.f = e.c = e.t->e[e.r].f = e.t->e[e.r].c = 0;
        dinic(u, s, n * 2 + 2);
        dinic(t, v, n * 2 + 2);

        plan.push_back(i);
      }
    }

    printf("%d %d\n", ans, int(plan.size()));

    std::sort(plan.begin(), plan.end());
    for (size_t i = 0; i < plan.size(); i++) printf("%d%c", plan[i], " \n"[i == plan.size() - 1]);

    // Clear up
    for (int i = 0; i < n * 2 + 2; i++) N[i].e.clear();
  }

  return 0;
}