「SDOI2010」古代猪文 - 费马小定理 + Lucas + CRT

远古时期猪王国有 个文字,现有的文字数量为远古时期的 的一个正约数),剩余的 个文字有很多种情况,假设有 种情况,则研究这些文字的代价为 ,求这个代价对 取模后的结果。

链接

BZOJ 1951

题解

列出式子,答案为

模数 是指数,根据费马小定理,指数可以化为

枚举 ,转化为快速求组合数。对模数 分解质因数的结果为 ,分别预处理在模这几个数意义下的阶乘及阶乘逆元,用 Lucas 定理计算出在模每个数意义下的组合数,并用 CRT 合并。

最后使用快速幂计算即可。

代码

#include <cstdio>

const long long MOD = 999911659;
const long long MOD_FACTORS[] = { 2, 3, 4679, 35617 }; // Factors of 999911659 - 1
const int MAXN = 35617;

long long n;
long long fac[4][MAXN + 1], facInv[4][MAXN + 1];

inline void exgcd(long long a, long long b, long long &g, long long &x, long long &y) {
  if (!b) g = a, x = 1, y = 0;
  else exgcd(b, a % b, g, y, x), y -= x * (a / b);
}

inline long long inv(long long a, long long p) {
  long long g, res, tmp;
  exgcd(a, p, g, res, tmp);
  return (res % p + p) % p;
}

inline void prepare() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int p = MOD_FACTORS[i];
    fac[i][0] = facInv[i][0] = 1;
    for (int j = 1; j <= MAXN; j++) {
      fac[i][j] = fac[i][j - 1] * j % p;
      facInv[i][j] = inv(fac[i][j], p);
    }
  }
}

inline long long C(int n, int k, int i) {
  if (!k) return 1;
  if (n < k) return 0;
  int p = MOD_FACTORS[i];
  // printf("C(%d, %d) %% %d = %lld\n", n, k, p, fac[i][n] * facInv[i][k] % p * facInv[i][n - k] % p);
  return fac[i][n] * facInv[i][k] % p * facInv[i][n - k] % p;
}

// mod MOD_FACTORS[i]
inline long long lucas(long long n, long long k, int i) {
  if (!k) return 1;
  int p = MOD_FACTORS[i];
  return C(n % p, k % p, i) * lucas(n / p, k / p, i) % p;
}

inline void crtMerge(long long a1, long long p1, long long a2, long long p2, long long &na, long long &np) {
  // x = a1 (mod p1)
  // x = a2 (mod p2)
  //
  // => x = a1 + p1 * t1
  //  x = a2 + p2 * t2
  //
  // => a1 + p1 * t1 = a2 + p2 * t2
  //  a1 - a2 = p2 * t2 - p1 * t1
  //
  // => g = gcd(p1, p2) = p2 * d2 - p1 * d1
  //  t2 = d2 * ((a1 - a2) / g)
  //  t1 = d1 * ((a1 - a2) / g)

  long long g, d1, d2;
  exgcd(p2, -p1, g, d2, d1);

  long long t2 = d2 * ((a1 - a2) / g);

  np = p1 / g * p2;
  if (np < 0) np = -np;
  na = ((a2 + p2 * t2) % np + np) % np;

  // printf("crtMerge((%lld, %lld), (%lld, %lld)) = (%lld, %lld)\n", a1, p1, a2, p2, na, np);
}

inline long long crt(const long long a[], const long long p[], int n) {
  long long a0 = a[0], p0 = p[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    long long na, np;
    crtMerge(a0, p0, a[i], p[i], na, np);
    a0 = na;
    p0 = np;
  }
  return a0;
}

inline long long addFactor(long long d) {
  long long a[4];
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    a[i] = lucas(n, n / d, i);
    // printf("C(%lld, %lld) = %lld\n", n, n / d, a[i]);
  }

  long long res = crt(a, MOD_FACTORS, 4);
  // printf("addFactor(%lld) = %lld\n", d, res);
  return res;
}

inline long long pow(long long a, long long n, long long p) {
  long long res = 1;
  for (; n; n >>= 1, a = a * a % p) if (n & 1) res = res * a % p;
  return res;
}

int main() {
  prepare();

  long long g;
  scanf("%lld %lld", &n, &g);

  if (g == MOD) {
    puts("0");
  } else {
    long long sum = 0;
    for (int d = 1; (long long)d * d <= n; d++) {
      if (n % d == 0) {
        sum += addFactor(d);
        if (d != n / d) sum += addFactor(n / d);

        sum %= (MOD - 1);
      }
    }

    long long ans = pow(g, sum, MOD);
    printf("%lld\n", ans);
  }
}