「CQOI2016」手机号码 - 数位 DP

工具需要检测的号码特征有两个:号码中要出现至少 个相邻的相同数字,号码中不能同时出现 。号码必须同时包含两个特征才满足条件。满足条件的号码例如:。而不满足条件的号码例如:

手机号码一定是 位数,前不含前导的 。工具接收两个数 ,自动统计出 区间内所有满足条件的号码数量。 也是 位的手机号码。

链接

BZOJ 4521

题解

表示小于等于 的电话号码中合法的数量, 即为答案。

计算 时枚举最高位,使用数位 DP,状态为:

从前到后依次表示:还剩几位、最高位最大是几( 表示从这一位开始均不限制)、上一位是几、上一位与上上一位是否相等、是否已有三个相邻的相同数字、是否已有 、是否已有

转移时,枚举最高位上的数,如果最高位 ,则之后的位上的数的大小均无限制。如果上上一位于上一位相等且当前位于上一位相等,认为已有三个相邻的相同数字。

每次数位 DP 的时间复杂度为

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

const long long MINN = 1e10;
const long long MAXN = 1e11 - 1;
const int LEN = 11;

int a[LEN];

long long mem[LEN][11][10][2][2][2][2];
bool calced[LEN][11][10][2][2][2][2];

long long f(const int n, const int limit, const int last, const bool equal, const bool flag, const bool four, const bool eight) {
  long long &ans = mem[n][limit][last][equal][flag][four][eight];
  if (calced[n][limit][last][equal][flag][four][eight]) return ans;
  calced[n][limit][last][equal][flag][four][eight] = true;

  // printf("f(n = %d, limit = %d, last = %d, [%s], [%s], [%s], [%s])\n", n, limit, last, equal ? "equal" : "", flag ? "flag" : "", four ? "four" : "", eight ? "eight" : "");

  ans = 0;
  if (n == 1) {
    for (int i = 0; i <= std::min(limit, 9); i++) {
      if (i == 4 && eight) continue;
      if (i == 8 && four) continue;

      if (flag || (equal && i == last)) ans++;
    }
  } else {
    int &next = a[LEN - n + 1];
    for (int i = 0; i <= std::min(limit, 9); i++) {
      if (i == 4 && eight) continue;
      if (i == 8 && four) continue;

      int t;
      if (i < limit || limit > 9) {
        t = 10;
      } else t = next;

      ans += f(n - 1, t, i, i == last, flag || (equal && i == last), four || (i == 4), eight || (i == 8));
    }
  }

  return ans;
}

inline long long solve(const long long num) {
  if (num < MINN) return 0;

  char s[LEN + 1];
  sprintf(s, "%lld", num);
  for (int i = 0; i < LEN; i++) a[i] = s[i] - '0';

  memset(mem, 0, sizeof(mem));
  memset(calced, 0, sizeof(calced));

  int &limit = a[0];
  long long ans = 0;
  for (int i = 1; i <= limit; i++) {
    int t;
    if (i < limit) t = 10;
    else t = a[1];
    ans += f(LEN - 1, t, i, false, false, i == 4, i == 8);
  }

  return ans;
}

int main() {
  // freopen("number.in", "r", stdin);
  // freopen("number.out", "w", stdout);

  long long l, r;
  scanf("%lld %lld", &l, &r);

  long long L = solve(l - 1), R = solve(r);

  // printf("%lld\n%lld\n", L, R);;
  printf("%lld\n", R - L);

  fclose(stdin);
  fclose(stdout);

  return 0;
}